پرده نوری

حالت نمایش

2cm پرده نوری فاصله

ابعاد   cm 2.8 * 3.5       
قدرت دید m 6 
فاصله بین پرتوها cm 2

3cm پرده نوری فاصله

ابعادcm 5.6 * 5.7
فاصله بین پرتوها cm 3
قدرت دید  m 14