گيريبكس

حالت نمایش

FB گیریبکس

2-Stage

RATIO : 15,20,25,30,35,40,50,70,100

FE گیریبکس

2-Stage

RATIO : 15,20,25,30,35,40,50,70,100

SB گیریبکس

1-Stage

RATIO : 3,4,5,6,7,8,9,10

SB گیریبکس

2-Stage

RATIO : 15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100

SE گیریبکس

2-Stage

RATIO : 15,20,25,30,3540,50,60,70,80,90,100