تايمر كانتر

حالت نمایش

CTA تایمر کانتر

توانایی تایمر بودن ، شمارنده بودن و فاصله سنج با ترکیب زمان و شمارش همزمان با هم
تشخیص ورودی ولتاژی با پالس های ولتاژی مثبت (PNP) و ولتاژ _ زمین (NPN) .*
دارای توابع مقیاس دهنده هستند تا مقادیر پالس های ورودی با واحدهای حقیقی نمایش داده شود
دارای توابع مقیاس دهنده هستند تا مقادیر پالس های ورودی با واحدهای حقیقی نمایش داده شود
سرعت شمارش آن 1/30/200/1K/5K/10K cps و ماکزیمم سرعت شمارش 10K cps است
شمارش را میتوان در دو رنج (میلی ثانیه ، ثانیه ، دقیقه) و (ثانیه ، دقیقه ، ساعت) انجام داد