دلتا پرداخته شده است  PID و کنترل فازی PLC در این کتاب به مباحث

و کنترل فازی،ماژول های کنترل دما،مثال های کاربردی ،همچنین معرفی نرم افزار مانیتورینگ از راه دور PIDاین کتاب شامل مباحث (ماژول های آنالوگ برای توابع

.  می باشد( EREMOTE دلتا HMI 

جهت خرید این کتاب به دفترشرکت مراجعه نمایید