كنترل دما

حالت نمایش

DTA كنترل دما

این سری دارای سه نوع مختلف کنترل MANUAL-ON/OFF-PIDمیباشد

دارای یک خروجی(رله ای یا آنالوگ یا ولتاژ پالس)

DTB كنترل دما

این سری دارای 4 نوع مختلف کنترل PID-MANUAL-ON/OFF PROGRAMABLE PID میباشد

دارای دو خروجی(رله ای یا آنالوگ یا ولتاژ پالس)

DTC كنترل دما

این سری تمام تواناییهای سری DTA وDTB را دارد

از تواناییهای این سری می توان به قابلیت ماژولار شدن

جهت افزایش ورودیها و خروجیها و قابلیت اضافه شدن به

صورت ماژول کمکی به سری DTE را دارد(حداکثر 7 ماژول)

DTE كنترل دما

این سری دارای ساختار چند ورودی و چند خروجی میباشد


قابلیت اضافه شدن ماژول اضافی(حداکثر 7 ماژول DTC)

DTV كنترل دما

دارای خروجی مخصوص شیر برقی و خروجی رله ای

DTK كنترل دما

از این سری کنترلر فقط در یکی از حالاتCooling یا Heating می توان استفاده کرد 

سنسورهای ورودی آن از نوع
  K, J, T, E, N, R, S, B, L, U,
TXK, Pt100, JPt100, Cu50, Ni 100 می باشند
  و ولتاژ تغذیه این کنترلر120 ~ 240VAC

DT3 كنترل دما

جدید ترین کنترل دما با قابلیت های استثنایی

پشتیبانی انواع سنسور و ورودی آنالوگ (ولتاژ و جریان)

02TU کنترل دما

DVP02TU-NS
کارت دما دوکاناله
سنسورهای ورودی آن از نوع 
  K, J, T, E, N, R, S, B, L, U,
TXK, Pt100, JPt100, Cu50, Ni 100 می باشند